სამსახურის სერვისების შესახებ ინფორმაცია

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
eTreasury - სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემა 19.11.2013
eHRMS - ადამიანური რესურსების მართვის ავტომატიზებული სისტემა 19.11.2013
eDocument – საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემა 19.11.2013
eDMS - სახელმწიფო ვალისა და საინვესტიციო პროექტების მართვის სისტემა 19.11.2013
eBudget - ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემა 19.11.2013
eAuction - ელექტრონული აუქციონი 19.11.2013