ძებნა
Close
ჩვენ შესახებbreadcrumb separatorსამართლებრივი აქტები

სამართლებრივი აქტები

საქართველოს კონსტიტუცია
საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს შრომის კოდექსი
საქართველოს კანონი "საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი"
საქართველოს კანონი , "საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ"
საქართველოს კანონი "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ"
საქართველოს კანონი "საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ"
საქართველოს კანონი "ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ"
საქართველოს კანონი "საინფორმაციო ტექნოლოგიური ზონების შესახებ"
საქართველოს კანონი "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ"
საქართველოს კანონი "პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ"
საქართველოს კანონი "ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ";
"საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 აგვისტოს №219 დადგენილება
"ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მინიჭების წესისა და პირობების და ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მიმნიჭებელი პირის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 26 იანვრის №49 დადგენილება
"სსიპ – „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის მიერ გაწეული ზოგიერთი ანაზღაურებადი მომსახურების სახისა და საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 25 მარტის №148 დადგენილება
"პირველი, მეორე და მესამე კატეგორიების კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 31 დეკემბრის №646 დადგენილება
"საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 მარტი №247 ბრძანება

 

 

 

Back To Top