ძებნა
engka-GE
Close
ჩვენ შესახებbreadcrumb separatorმისია და ხედვა

მისია და ხედვა

ფინანსთა სამინისტროსა და სხვა სახელმწიფო უწყებების ბიზნესპროცესების ავტომატიზაცია. ავტომატიზებული ელექტრონული სისტემების ბიზნესუწყვეტობისა და ინფორმაციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ელექტრონული მმართველობის ხელშეწყობა.

სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის ხედვაა გახდეს ყველაზე წარმატებული სახელმწიფო უწყება რეგიონში საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სფეროში.

სტრატეგიული მიზნები:

ფინანსთა სამინისტროს საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების, მათი მდგრადი, უსაფრთხო და საიმედო ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;

ქვეყნის საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის ელექტრონული კომპონენტების შექმნა, განვითარება, დანერგვა, მხარდაჭერა, მდგრადობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;

მაღალი სტანდარტებისა და ხარისხის ელექტრონული მმართველობის კომპონენტების შექმნა, დანერგვა და შესაბამისი მომსახურება;

სახელმწიფო სექტორის ბიზნესპროცესების შესწავლა, ფორმალიზება, ოპტიმიზება და ავტომატიზება;

ქვეყანაში ელექტრონული მთავრობისა და ელექტრონული მმართველობის პოლიტიკის შემუშავებისა და დამკვიდრების ხელშეწყობა.
Back To Top