ბმულები

 


01-აპრილი-2020

10 წელი სახელმწიფოს სამსახურში

1 აპრილს, ფინანსთა სამინისტროს საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის დაარსებიდან 10 წელი შესრულდა. ამ პერიოდის განმავლობაში, სამსახურმა, ქვეყნის საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სფეროში, საჯარო ფინანსების მართვისა და ელექტრონული მთავრობის სტაბილურად ფუნქციონირების საქმეში ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტი განახორციელა.09-აგვისტო-2019

საქართველოს მთავრობის #378 დადგენილება

საქართველოს მთავრობის მიერ 2019 წლის 6 აგვისტოს მიღებულ იქნა დადგენილება სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის მიერ გაწეული ზოგიერთი ანაზღაურებადი მომსახურების სახეების, საფასურისა და ტარიფების დამტკიცების შესახებ26-მარტი-2019

საფინანსო-ანალიტიკურმა სამსახურმა ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის დოკუმენტი შეიმუშავა

სსიპ საფინანსო-ანალიტიკურმა სამსახურმა შეიმუშავა და 2019 წლის 18 მარტს ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის დოკუმენტი დაამტკიცა31-იანვარი-2019

საჯარო ფინანსების მართვის ელექტრონული სისტემის (PFMS) რეფორმა განხორციელდა

საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის მიერ შექმნილი საჯარო ფინანსების მართვის ელექტრონული სისტემის (PFMS) რეფორმა განხორციელდა, რომლის შედეგად დაიხვეწა ბიზნესპროცესები


 

 

 

eDocument - დოკუმენტბრუნვის მართვის სისტემა

 

eHRMS - ადამიანური რესურსების მართვის სისტემა