ძებნა
Close
სერვისებიbreadcrumb separatoreDocument

eDocument

საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემის (eDocument) მომსახურების პირობები და საფასურის ოდენობები

მუხლი 1. საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემის (eDocument) მომსახურების საფასურის ოდენობები და მათი დაანგარიშების წესი

1. საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემის (eDocument) მომსახურების საფასურის ოდენობები:

მომსახურების ღირებულება

ერთი მომხმარებლის ერთი დღის მომსახურების საფასური დღგ-ის ჩათვლით (ლარი)

საჯარო სექტორი

კერძო სექტორი

საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემის (eDocument) მომსახურება

0.30

0.43

 

შენიშვნა: „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-6 მუხლის „ს“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული საბიუჯეტო ორგანიზაციები განიხილება, როგორც საჯარო სექტორის წარმომადგენლები, ხოლო ყველა სხვა ორგანიზაცია - როგორც კერძო სექტორის წარმომადგენლები.

2. საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემის (eDocument) მომსახურების (შემდგომში - საქმისწარმოების მომსახურება) შესყიდვის შემთხვევაში, მომსახურების საფასური განისაზღვრება წინამდებარე დანართის პირველი მუხლით განსაზღვრული ერთი მომხმარებლის ერთი დღის მომსახურების საფასურის ნამრავლით შემსყიდველი ორგანიზაციის მომხმარებელთა რაოდენობაზე და მომსახურების პერიოდზე (იმ თვეების რაოდენობაზე, რა პერიოდშიც უნდა განხორციელდეს მომსახურება).

მუხლი 2. საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემის (eDocument) მომსახურების პირობები

1. ორგანიზაცია, რომელიც გადაწყვეტს შეისყიდოს სსიპ – საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურისგან (შემდგომში - სამსახური) საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემის (eDocument) მომსახურება (შემდგომში - შემსყიდველი ორგანიზაცია), შეტყობინებას მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებით სამსახურში აგზავნის წერილობით, რომელშიც აუცილებლად მითითებული უნდა იყოს:

ა) მომხმარებლების რაოდენობა;

ბ) მომსახურების გაწევის ვადა;

გ) საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი და ელექტრონული ფოსტის მისამართი.

2. შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია, მკაცრად დაიცვას მომხმარებლების რაოდენობა (მე-2 მუხლის პირველი პუქტის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მომხარებელთა რაოდენობა) და სამსახურთან შესაბამისი შეთანხმების გარეშე არ დაუშვას საქმისწარმოების ავტომატიზებულ სისტემაში (eDocument) ჩართულ მომხმარებლებზე მეტი მომხმარებლების ჩართვა. 

3. შემსყიდველ ორგანიზაციას უფლება აქვს მოითხოვოს საქმისწარმოების ავტომატიზებულ სისტემაში (eDocument) ჩართული მომხმარებლების რაოდენობის (ამ დანართის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომხმარებლების რაოდენობის) ცვლილება. აღნიშნულ ცვლილებასთან დაკავშირებით შესაბამისი შეტყობინება სამსახურს ეგზავნება წერილობით და მომსახურების საფასური დაანგარიშდება პირველი მუხლით განსაზღვრული წესით, აღნიშნული შეტყობინების მიღების დღიდან.

4. სამსახური, საქმისწარმოების სისტემის მომსახურების გაწევის დაწყებასთან დაკავშირებით, შემსყიდველ ორგანიზაციას უგზავნის შეტყობინებას/დასტურს წერილობით ან/და ამ მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ საკონტაქტო ელექტრონული ფოსტის მისამართზე და სწორედ ასეთი დასტურის გაგზავნის/მიღების შემდგომ სამსახური ახორციელებს მომსახურების გაწევას.

5. სამსახური მომსახურებას ახორციელებს უწყვეტად ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ ვადაში. შესაბამისად, მომსახურების მიღებაზე შემსყიდველ ორგანიზაციასა და სამსახურს შორის ფორმდება შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტი, რომელიც შესაძლებელია, გაფორმდეს როგორც ყოველთვიურად, ასევე ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული ვადის ამოწურვის შემდგომ.

6. მომსახურების მიღებასთან დაკავშირებული მიღება-ჩაბარების აქტი უნდა გაფორმდეს ყოველი თვის ბოლო სამუშაო დღიდან ან/და  ამ მუხლის, პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული ვადის ამოწურვიდან 7 (შვიდი) დღის განმავლობაში.

7. მიღება- ჩაბარების აქტი, ასევე შესაძლებელია გაფორმდეს ელექტრონულად, "ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ" საქართველოს კანონის მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

8. ანგარიშსწორება უნდა განხორციელდეს მომსახურების მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.

8. საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემის (eDocument) მომსახურება მოიცავს შემდეგს:

ა) სისტემის დანერგვას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში):

ა.ა) სისტემის (სერვერული ნაწილის) ინსტალაციას;

ა.ბ) შემსყიდველი ორგანიზაციის შესაბამისი თანამშრომლების (კანცელარიის/საქმისწარმოების თანამშრომლები) ტრენინგს (ერთჯერადად), მათ შორის დისტანციურად;

ა.გ) ტრენერების მომზადება (ერთჯერადად), მათ შორის დისტანციურად;

ა.დ) სისტემის გაშვებას;

ა.ე) შემსყიდველი ორგანიზაციის თანამშრომელთა სამუშაო ადგილებზე სისტემის ტექნიკურ გამართვასთან დაკავშირებული კონსულტაციას (ერთჯერადად).;

ბ) სისტემის მხარდაჭერას:

ბ.ა) სამომხმარებლო დოკუმენტაციას;

ბ.ბ) სატელეფონო კონსულტაციებს სამუშაო დღეებში 09.00 სთ-დან – 18.00 სთ-მდე, ცხელი ხაზის ან/და ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით (1551@mof.ge, ტელ:1551);

ბ.გ) წერილობითი მოთხოვნის შემთხვევაში, მომსახურების პერიოდში, ტრენერებისათვის 2 (ორი) დამატებითი ტრენინგის განხორციელებას, მათ შორის დისტანციურ სწავლებას;

გ) სისტემის განახლებას:

გ.ა) ახალი ვერსიის გამოსვლის შემთხვევაში, არსებული სისტემის სერვერული ნაწილის განახლებას;

გ.ბ) შემსყიდველი ორგანიზაციის თანამშრომელთა სამუშაო ადგილებზე დასაყენებელი პროგრამული უზრუნველყოფის საინსტალაციო პაკეტების მიწოდებასა და სისტემის ტექნიკურ გამართვასთან დაკავშირებულ კონსულტაციას (ერთჯერადად);

გ.გ) სიახლეებთან დაკავშირებულ დოკუმენტაციას.

დ) სისტემის განთავსებას სამსახურის სერვერულ ინფრასტრუქტურაზე, სისტემის ადმინისტრირებას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში):

დ.ა) სისტემის განთავსებას სამსახურის სერვერულ ინფრასტრუქტურაზე;

დ.ბ) სარეზერვო კოპირებას;

დ.გ) დატვირთვის ბალანსირებას;

დ.დ) სისტემის, ქსელური და უსაფრთხოების ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფას;

ე) 1 (ერთი) ტრენინგი (ერთჯერ) ნიშნავს ერთდროულად შემსყიდველი ორგანიზაციის მაქსიმუმ 15 (თხუთმეტი) თანამშრომლის ტრენინგს (მეცადინეობას) 2 (ორი) საათის განმავლობაში.

10. შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია, ხელი შეუწყოს სამსახურს ზემოაღნიშნული ტრენინგების ჩატარებაში, ასევე უზრუნველყოს ტრენინგების ჩატარებისთვის შესაბამისი ადგილისა და თანამშრომლების გამოყოფა.

11. სამსახური არ აგებს პასუხს მესამე პირთა მიერ ან/და სხვა ელექტრონული სისტემის მეშვეობით წარმოქმნილ უწესრიგობებზე.

 
Back To Top