ძებნა
engka-GE
Close
სერვისებიbreadcrumb separatorკონსულტაცია

კონსულტაცია

საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის ელექტრონული სისტემების ყველა მომხმარებელს საშუალება აქვს ისარგებლოს მუდმივი სატელეფონო და პერსონალური კონსულტაციებით, აგრეთვე დანერგილია იმ პოტენციური მომხმარებლების კონსულტირების პრაქტიკა, რომლებიც გეგმავენ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის ელექტრონული სისტემების გამოყენებას.

ელექტრონული სისტემების განახლებამდე ხდება მომხმარებლების  მოსაზრებების გათვალისწინება.

2019 წლის განმავლობაში კონსულტაცია გაეწია:

 • საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემის eDocument – 25,658 მომხმარებელს;
 • სახელწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემის eTreasury – 33,066 მომხმარებელს;
 • ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემა eHRMS - 708 მომხმარებელს;
 • სხვა სისტემების - 1384 მომხმარებელს;
 • სულ: 64,218 მომხმარებელს

 

2018 წლის განმავლობაში კონსულტაცია გაეწია: 

 • საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემის eDocument - 30,411 მომხმარებელს;
 • სახელწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემის eTreasury – 33,880 მომხმარებელს;
 • ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემა eHRMS - 801 მომხმარებელს;
 • სხვა სისტემების - 719 მომხმარებელს;
 • სულ: 65,811 მომხმარებელი  

 

2017 წლის განმავლობაში კონსულტაცია გაეწია:

 • საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემის eDocument - 23,206 მომხმარებელს;
 • სახელწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემის eTreasury – 17,500 მომხმარებელს;
 • ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემა eHRMS - 2,053 მომხმარებელს;
 • სხვა სისტემების - 2,111 მომხმარებელს;
 • სულ: 44,870 მომხმარებელი  

 

2016 წლის განმავლობაში კონსულტაცია გაეწია:

 • საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემის eDocument - 5,140 მომხმარებელს;
 • სახელწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემის eTreasury – 5,292 მომხმარებელს;
 • ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემა eHRMS - 1,553 მომხმარებელს;
 • სხვა სისტემების - 1,836 მომხმარებელს;
 • სულ: 13,821 მომხმარებელი  

 

2015 წლის განმავლობაში კონსულტაცია გაეწია:

 • საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემის eDocument - 18,911 მომხმარებელს;
 • სახელწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემის eTreasury – 16,217 მომხმარებელს;
 • სხვა სისტემების - 2,934 მომხმარებელს;
 • სულ: 38,062 მომხმარებელი  

 

2014 წლის განმავლობაში კონსულტაცია გაეწია:

 • საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემის eDocument - 8,638 მომხმარებელს;
 • სახელწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემის eTreasury – 12,073 მომხმარებელს;
 • სხვა სისტემების - 985 მომხმარებელს;
 • სულ: 21,696 მომხმარებელი  

 

2013 წლის განმავლობაში კონსულტაცია გაეწია:

 • საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემის eDocument - 6,499 მომხმარებელს;
 • სახელწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემის eTreasury – 8,867 მომხმარებელს;
 • სხვა სისტემების - 277 მომხმარებელს;
 • სულ: 15,643 მომხმარებელი
 
Back To Top