სამსახურის მიერ გაცემული გრანტების შესახებ ინფორმაცია

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკურ სამსახურს 2013, 2014, 2015, 2016 და 2017 წლების განმავლობაში გრანტები არ გაუცია.