ძებნა
Close
საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაცია

უკან დაბრუნება

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
1. საქართველოს კანონი "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ" 20.02.2024
2. საქართველოს კანონი "ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ" 20.02.2024
3. საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 31 დეკემბრის №646 დადგენილება "პირველი, მეორე და მესამე კატეგორიების კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ" 18.07.2023
4. საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 25 მარტის №148 დადგენილება "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის მიერ გაწეული ზოგიერთი ანაზღაურებადი მომსახურების სახისა და საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ" 11.04.2022
5. საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 26 იანვრის №49 დადგენილება "ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მინიჭების წესისა და პირობების და ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მიმნიჭებელი პირის განსაზღვრის შესახებ" 10.03.2022
6. საქართველოს კანონი "საინფორმაციო ტექნოლოგიური ზონების შესახებ" 06.10.2014
 
 
Back To Top