ძებნა
Close
საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაცია

უკან დაბრუნება

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
1. საქართველოს კანონი "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ" 28.10.2020
2. საქართველოს კანონი "ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ" 30.06.2020
3. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 6 აგვისტოს №378 დადგენილება "სსიპ – საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის მიერ გაწეული ზოგიერთი ანაზღაურებადი მომსახურების სახისა და საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ" 09.08.2019
4. საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 26 იანვრის №49 დადგენილება "ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მინიჭების წესისა და პირობების და ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მიმნიჭებელი პირის განსაზღვრის შესახებ" 14.12.2016
5. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 29 აპრილის №312 დადგენილება "კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ" 19.08.2016
6. საქართველოს კანონი "საინფორმაციო ტექნოლოგიური ზონების შესახებ" 06.10.2014
 
 
Back To Top