ძებნა
Close
ვიდეო გაკვეთილებიbreadcrumb separatoreTreasury-video

eTreasury - ვიდეო

 • ავტორიზაცია

  ავტორიზაცია

 • ვალდებულების რესურსები

  ვალდებულების რესურსები

 • ახალი ვალდებულების რეგისტრაცია წერილის საფუძველზე ვალდებულებისა და განაცხადის დაზუსტება

  ახალი ვალდებულების რეგისტრაცია წერილის საფუძველზე ვალდებულებისა და განაცხადის დაზუსტება

 • ახალი ვალდებულების რეგისტრაცია ხელშეკრულების საფუძველზე

  ახალი ვალდებულების რეგისტრაცია ხელშეკრულების საფუძველზე

 • წინა პერიოდის ვალდებულების იმპორტი

  წინა პერიოდის ვალდებულების იმპორტი

 • ახალი განაცხადის რეგისტრაცია

  ახალი განაცხადის რეგისტრაცია

 • პირველადი დოკუმენტები

  პირველადი დოკუმენტები

 • ინვოისები

  ინვოისები

 • მოთხოვნები (საბიუჯეტო,არასაბიუჯეტო)

  მოთხოვნები (საბიუჯეტო,არასაბიუჯეტო)

 • მოთხოვნა კონვერტაცია

  მოთხოვნა კონვერტაცია

 • მოთხოვნა კონვერტაცია (კურსთაშორის სხვაობით გამოწვეული შემოსავალი)

  მოთხოვნა კონვერტაცია (კურსთაშორის სხვაობით გამოწვეული შემოსავალი)

 • მოთხოვნა კონვერტაცია (კურსთაშორის სხვაობით გამოწვეული ხარჯი)

  მოთხოვნა კონვერტაცია (კურსთაშორის სხვაობით გამოწვეული ხარჯი)

 • სტანდარტული მოთხოვნის ნაწილობრივი მობრუნება

  სტანდარტული მოთხოვნის ნაწილობრივი მობრუნება

 • სტანდარტული მოთხოვნის სრული მობრუნება

  სტანდარტული მოთხოვნის სრული მობრუნება

 • წინასწარი გადახდის სრული და ნაწილობრივი მობრუნება

  წინასწარი გადახდის სრული და ნაწილობრივი მობრუნება

 • ლევან სამსხარაულის სახ.ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს საბილინგე სისტემა

  ლევან სამსხარაულის სახ.ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს საბილინგე სისტემა

 • საბილინგო მოთხოვნა(სერვისების განვითარების სააგენტო)

  საბილინგო მოთხოვნა(სერვისების განვითარების სააგენტო)

 • საპენსიო სისტემის ადმინისტრირება

  საპენსიო სისტემის ადმინისტრირება

 • თანამშრომლები

  თანამშრომლები

 • თანამშრომლები გარე მიმღები შაბლონები ასინქრონული ოპერაციები

  თანამშრომლები გარე მიმღები შაბლონები ასინქრონული ოპერაციები

 • ხელფასები

  ხელფასები

 • მივლინება

  მივლინება

 • ბუღალტერია

  ბუღალტერია

 • შემოსავლები

  შემოსავლები

 • სმს კოდის ვერიფიკაცია

  სმს კოდის ვერიფიკაცია

 
Back To Top