სამსახურის საქმიანობასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 6 აგვისტოს №378 დადგენილება "სსიპ – საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის მიერ გაწეული ზოგიერთი ანაზღაურებადი მომსახურების სახისა და საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ" 9.8.2019
საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის №657 დადგენილება "სსიპ – საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის მიერ გაწეული ზოგიერთი ანაზღაურებადი მომსახურების სახეების, საფასურისა და ტარიფების დამტკიცების შესახებ" 8.1.2019
საქართველოს კანონი "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ" 8.1.2019
საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 26 იანვრის №49 დადგენილება "ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მინიჭების წესისა და პირობების და ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მიმნიჭებელი პირის განსაზღვრის შესახებ" 14.12.2016
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 29 აპრილის №312 დადგენილება "კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ" 19.8.2016
საქართველოს კანონი "ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ" 3.8.2015
საქართველოს კანონი "საინფორმაციო ტექნოლოგიური ზონების შესახებ" 6.10.2014