საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
საქართველოს კონსტიტუციის მე-18 მუხლი 18.12.2018
სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის 2018 წლის 30 ივლისის №170 ბრძანება 4.10.2018
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის III თავი 4.10.2018
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 აგვისტოს №219 დადგენილება 6.10.2014
საქართველოს კანონი "საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ" 19.11.2013