სამსახურის საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
სამსახურის შინაგანაწესი 26.3.2015
სამსახურის დებულება 6.10.2014
„სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის დაფუძნების შესახებ“ 2014 წლის 11 ივნისის საქართველოს მთავრობის N385 დადგენილება 24.6.2014