ბმულები

 

ტრენინგი

 

საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის თითოეული ელექტრონული სისტემის დანერგვას თან ახლავს სისტემის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ტრენინგები, რომლებსაც ატარებენ სამსახურის კვალიფიციური სპეციალისტები.

 

 

 

2018 წელი

 

სხვადასხვა უწყებებისა და ორგანიზაციების 1648 მომხმარებელს ჩაუტარდა ტრენინგები და კონსულტაციები, მათ შორის:

  

 • საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემა eDocument - 1,181 მომხმარებელი;
 • სახელწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემა eTreasury – 393 მომხმარებელი;
 • ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემა eHRMS – 74 მომხმარებელი.

 

 

2017 წელი

 

სხვადასხვა უწყებებისა და ორგანიზაციების 2034 მომხმარებელს ჩაუტარდა ტრენინგები და კონსულტაციები, მათ შორის:

  

 • საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემა eDocument - 1,000 მომხმარებელი;
 • სახელწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემა eTreasury – 840 მომხმარებელი;
 • ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემა eHRMS – 66 მომხმარებელი;
 • ვიზიტორთა მართვის ელექტრონული სისტემა (eVMS) - 3 მომხმარებელი.  

 

 

2016 წელი

 

სხვადასხვა უწყებებისა და ორგანიზაციების 1866 მომხმარებელს ჩაუტარდა ტრენინგები და კონსულტაციები, მათ შორის:

  

 • საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემა eDocument - 1,068 მომხმარებელი;
 • სახელწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემა eTreasury – 197 მომხმარებელი;
 • ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემა eHRMS – 562 მომხმარებელი;
 • საქართველოს მუზეუმების კოლექციების საინფორმაციო სისტემა (eGMS) - 39 მომხმარებელი.

  

2015 წელი


სხვადასხვა უწყებებისა და ორგანიზაციების 8059 მომხმარებელს ჩაუტარდა ტრენინგები, სემინარები და კონსულტაციები, მათ შორის:

 

 • საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემა eDocument - 6,673 მომხმარებელი;
 • სახელწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემა eTreasury – 1,205 მომხმარებელი;
 • ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემა eHRMS – 106 მომხმარებელი;
 • საერთაშორისო დახმარებების მართვის სისტემა (eAIMS) - 75 მომხმარებელი. 

 

 

2014 წელი


სხვადასხვა უწყებებისა და ორგანიზაციების 7098 მომხმარებელს ჩაუტარდა ტრენინგები, სემინარები და კონსულტაციები, მათ შორის:

 

 • საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემა eDocument - 6,352 მომხმარებელი;
 • სახელწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემა eTreasury – 438 მომხმარებელი;
 • ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემა eBudget - 226;
 • ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემა eHRMS – 82 მომხმარებელი.

 

2013 წელი


საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის საოპერაციო დეპარტამენტის ტრენერებმა სხვასახვა სისტემების განახლებულ ვარიანტებზე სწავლება ჩაუტარეს 2502 მომხმარებელს, მათ შორის:

 

 • საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემა eDocument - 1,840 მომხმარებელი;
 • სახელწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემა eTreasury – 362 მომხმარებელი;
 • სხვა სისტემები - 300 მომხმარებელი

 

2012 წელი


2012 წელს საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის თანამშრომლებმა ტრენინგები ჩაატარეს შემდეგი მიმართულებებით:

 

სახელმწიფო ვალისა და საინვესტიციო პროექტების მარათვის სისტემა (eDMS) - საშინაო სესხის ფარგლებში ყველა იმ სახელმწიფო სტრუქტურის წარმომადგენლებს, რომლებზეც გაცემულია სესხი, ჩაუტარდათ ერთ კვირიანი ტრენინგი.

 

საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემა (eDocument) - ფინანსთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატის, სახელმწიფო ხაზინის, შემოსავლების სამსახურის, ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის პერსონალს ჩაუტარდა ერთ კვირიანი ტრენინგები

 

 

2011 წელი


2011 წლის განმავლობაში სამსახურის თანამშრომლებმა ტრენინგები ჩაუტარეს პროგრამული უზრუნველყოფის სისტემების 5,388 მომხმარებელს.

 

2010 წელი

 

სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის ტრენერთა მიერ ორგანიზებული ელექტრონული საქმისწარმოების ტრენინგი გაიარა ფინანსათა სამინისტროს ცენტრალური აპარატის 9 დეპარტამენტის 216-მა თანამშრომელმა.

 

ივლის-აგვისტოში სამსახურის საოპერაციო დეპარტამენტის 15 თანამშრომელმა ჩაატარა 10 ტრენინგი, რომელსაც ესწრებოდა ყველა საბიუჯეტო ორგანიზაციის სულ მცირე ერთი თანამშრომელი.

 

სულ ტენინგი ჩაუტარდა 69 ორგანიზაციას, საერთო ჯამში 454 პირს.


 

 

 

 

 

eDocument - დოკუმენტბრუნვის მართვის სისტემა

 

eHRMS - ადამიანური რესურსების მართვის სისტემა