ბმულები

 

მისია

ფინანსთა სამინისტროსა და სხვა სახელმწიფო უწყებების ბიზნესპროცესების ავტომატიზაცია. ავტომატიზებული ელექტრონული სისტემების ბიზნესუწყვეტობისა და ინფორმაციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ელექტრონული მმართველობის ხელშეწყობა.

 

 

ხედვა

სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის ხედვაა გახდეს ყველაზე წარმატებული სახელმწიფო უწყება რეგიონში საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სფეროში

 

 

სტრატეგიული მიზნები

  • ფინანსთა სამინისტროს საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების, მათი მდგრადი, უსაფრთხო და საიმედო ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
  • ქვეყნის საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის ელექტრონული კომპონენტების შექმნა, განვითარება, დანერგვა, მხარდაჭერა, მდგრადობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;
  • მაღალი სტანდარტებისა და ხარისხის ელექტრონული მმართველობის კომპონენტების შექმნა, დანერგვა და შესაბამისი მომსახურება;
  • სახელმწიფო სექტორის ბიზნესპროცესების შესწავლა, ფორმალიზება, ოპტიმიზება და ავტომატიზება;
  • ქვეყანაში ელექტრონული მთავრობისა და ელექტრონული მმართველობის პოლიტიკის შემუშავებისა და დამკვიდრების  ხელშეწყობა.

 

 

 

 

eDocument - დოკუმენტბრუნვის მართვის სისტემა

 

eHRMS - ადამიანური რესურსების მართვის სისტემა