ბმულები

 


15-ივლისი-2014

სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის სტრატეგიული გეგმის განხორციელების ფარგლებში, აქტიურად მიმდინარეობს „ადამიანური რესურსების მართვის ავტომატიზებული სისტემა“ eHRMS-ის დანერგვა სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებში. სისტემის ძირითადი პრიორიტეტებია სიმარტივე და მოქნილობა, რაც ხელს უწყობს მომხმარებლის დროისა და რესურსების მნიშვნელოვან ეკონომიას.