ბმულები

 


03-ივნისი-2015

ფინანსთა სამინისტროს საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური მუდმივი წინსვლის პროცესშია სამინისტროს და სხვა სახელმწიფო ორგანიზაციების ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური უზრუნველყოფის რთული და კომპლექსური ამოცანების განხორციელებისას.