ბმულები

 


11-აპრილი-2014

გრძელდება საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემის (eDocument) დანერგვა სხვადასხვა სახელისუფლებო სრუქტურებში. ამჟამად სისტემა დაინერგა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატში და საგარეჯოსა და ბორჯომის მუნიციპალიტეტებში.

01-აპრილი-2014

2010 წლის აპრილში შეიქმნა „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური“. ოთხი წლის განმავლობაში სამსახურის საქმიანობის მიმართულებები და არეალი გაფართოვდა, გაიზარდა მისი საკადრო შემადგენლობაც და ზოგადად, სამსახურის მნიშვნელობა ქვეყნის საფინანსო სისტემის მოდერნიზების, საჯარო ფინანსების მართვისა და ელექტრონული მთავრობის სტაბილურად ფუნქციონირების საქმეში.