ბმულები

 


10-აპრილი-2013

სამომავლო სრულყოფისა და მასში მომხმარებელთა ინტერესების მაქსიმალურად სრულად ასახვის მიზნით, 2013 წლის ბოლომდე სისტემა ყველა დაინტერესებული სახელმწიფო ორგანიზაციისთვის უფასო იქნება. სისტემა ადამიანური რესურსების ერთიანი მონაცემთა ბაზას წარმოადგენს. იგი საკადრო ადმინისტრირების ფუნქციების ავტომატიზების საშუალებას იძლევა.