ბმულები

 


07-ოქტომბერი-2010

საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური არის საკვანძო რგოლი ფინანსთა სამინისტროს ქვედანაყოფებისა და და სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებების გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფაში.