ბმულები

 


31-იანვარი-2019

საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის მიერ შექმნილი საჯარო ფინანსების მართვის ელექტრონული სისტემის (PFMS) რეფორმა განხორციელდა, რომლის შედეგად დაიხვეწა ბიზნესპროცესები