ბმულები

 

 

სამართლებრივი აქტები
 

საქართველოს კონსტიტუცია  - ჩამოტვირთვა
საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს შრომის კოდექსი  - ჩამოტვირთვა
საქართველოს კანონი "საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი" -ჩამოტვირთვა
საქართველოს კანონი , "საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ" - ჩამოტვირთვა
საქართველოს კანონი "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ" -ჩამოტვირთვა
საქართველოს კანონი "საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ" -ჩამოტვირთვა
საქართველოს კანონი "ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ" - ჩამოტვირთვა
საქართველოს კანონი "საინფორმაციო ტექნოლოგიური ზონების შესახებ" - ჩამოტვირთვა
საქართველოს კანონი "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" -ჩამოტვირთვა
საქართველოს კანონი "პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ" - ჩამოტვირთვა
საქართველოს კანონი "ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ" - ჩამოტვირთვა
"საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 აგვისტოს №219 დადგენილება - ჩამოტვირთვა
"ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მინიჭების წესისა და პირობების და ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მიმნიჭებელი პირის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 26 იანვრის №49 დადგენილება - ჩამოტვირთვა
"სსიპ – საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის მიერ გაწეული ზოგიერთი ანაზღაურებადი მომსახურების სახეების, საფასურისა და ტარიფების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 06 აგვისტოს №378 დადგენილება - ჩამოტვირთვა
"კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 29 აპრილის №312 დადგენილება - ჩამოტვირთვა
"საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 მარტი №247 ბრძანება - ჩამოტვირთვა

 

 

 

 

eDocument - დოკუმენტბრუნვის მართვის სისტემა

 

eHRMS - ადამიანური რესურსების მართვის სისტემა