ბმულები

 

  
სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური სტრატეგიული გეგმა 2014-2016  - ჩამოტვირთვა

 

 

 

eDocument - დოკუმენტბრუნვის მართვის სისტემა

 

eHRMS - ადამიანური რესურსების მართვის სისტემა