საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის III თავი 17.7.2017
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 აგვისტოს №219 დადგენილება 6.10.2014
საქართველოს კონსტიტუციის 41-ე მუხლი 19.11.2013
საქართველოს კანონი "საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ" 19.11.2013
სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის უფროსის ბრძანება N75 4.12.2013