ბმულები

 


საქართველოს მთავრობის #657 დადგენილება

 საქართველოს მთავრობის მიერ 2018 წლის 28 დეკემბერს მიღებულ იქნა დადგენილება სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის მიერ გაწეული ზოგიერთი ანაზღაურებადი მომსახურების სახეების, საფასურისა და ტარიფების დამტკიცების შესახებ.