ბმულები

 


კვლევისა და სისტემური ანალიზის დეპარტამენტის უფროსი ანალიტიკოსი

თანამდებობის სრული დასახელება

კვლევისა და სისტემური ანალიზის დეპარტამენტის უფროსი ანალიტიკოსი

 

კონკურსის ტიპი

ღია კონკურსი

 

ორგანიზაციის შესახებ

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური (fas.ge) ხელს უწყობს სამინისტროს პრიორიტეტების და ამოცანების წარმატებულად განხორციელებას, სამინისტროს საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სისტემების მხარდაჭერას და განვითარებას, შესაბამისი მომსახურეობის გაწევას. სამსახური ანვითარებს ფინანსთა სამინისტროს საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სისტემებს, ელექტრონულ სერვისებს, უზრუნველყოფს მათ მდგრად, უსაფრთხო და საიმედო ფუნქციონირებას, ზრუნავს მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებაზე, ახორციელებს ახალ პროექტებს ელექტრონული მთავრობის სფეროში. სამსახური ხელს უწყობს ფინანსთა სამინისტროს ეფექტიანი ფუნქციონირებისათვის საჭირო საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის შექმნას, ინფორმაციული და კიბერ-უსაფრთხოების ხელშეწყობას, საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში ინფორმაციულ და ანალიტიკურ მხარდაჭერას, ფინანსთა სამინისტროს საინფორმაციო სისტემების ქვეყნის საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სივრცეში ინტეგრაციას.

 

კატეგორია

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

განცხადების წარდგენის ბოლო ვადა:

18/12/2017

მინიმალური თანამდებობრივი სარგო

1300 ლარი               

ადგილების რაოდენობა:

1

სამსახურის ადგილმდებარეობა:

თბილისი

სამუშაოს ტიპი:

სრული განაკვეთი

გამოსაცდელი ვადა:

3 თვე

 

ფუნქციები

 • სამსახურის საქმიანობის ანგარიშის მომზადება;
 • კვლევების განხორციელება და მათი შედეგების მიწოდება/გამოქვეყნება, აგრეთვე ინფორმაციის შეგროვება, სისტემატიზაცია და დამუშავება, სამინისტროსათვის გადამუშავებული სახით მიწოდების უზრუნველყოფა;
 • გრძელვადიანი პროექტების მომზადება და მართვა (კოორდინაცია), პროექტების განხორციელებისათვის საჭირო რესურსების (ადამიანური, ტექნიკური) დაგეგმვა, განაწილება და უზრუნველყოფა, პროექტების მართვასთან დაკავშირებული სხვა ადმინისტრაციული ღონისძიებების ჩატარება;
 • მომსახურების ხარისხის მართვა;
 • ბიზნესპროცესების ანალიზი და პროექტების მართვა;
 • პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნისათვის ამოცანების ანალიზი და განსაზღვრა;
 • სისტემების სპეციფიკაციებისა და არქიტექტურის შემუშავება.

 

                                                                                                                                                                                               
მოთხოვნები

 • საგანმანათლებლო ხარისხი                   უმაღლესი განათლება
 • სამუშაო გამოცდილება                           2 წელი

                                                                                                                                                                                               

 

კომპიუტერული პროგრამები, ოპერაციული სისტემები

პროგრამის დასახელება

ცოდნის დონე

MS Word

კარგი

MS Excel    

კარგი

MS PowerPoint     

კარგი

Windows

კარგი

MS Outlook

კარგი

                                                

                                                                                                                                                                                               

ენები

ენა

წერითი უნარები

მეტყველება

ქართული

C1

C1

English

A1

A1

                                                                                                                                                                                               

საკონტაქტო ინფორმაცია

 • საკონკურსო კომისიის მისამართი                             ქ. თბილისი, გორგასლის ქ. 16
 • საკონტაქტო ელ-ფოსტა                                              fas.hr@mof.ge
 • საკონტაქტო ტელეფონები                                          2261332
 • საკონტაქტო პირი                                                        ნატალია ლომიძე

                                                                                                                                                                                               

დამატებითი მოთხოვნები:
 
     შესაბამის სფეროში 2 წლის გამოცდილება    

 • უმაღლესი განათლება ბიზნეს ადმინისტრირების ან ეკონომიკის განხრით (სასურველია სპეციალიზაცია ფინანსებში).
 • ფასიანი ქაღაღლდების და სახელმწიფო სესხების სპეციფიკაციის ცოდნას მიენიჭება უპირატესობა.

 

უნარ-ჩვევები

 • ანალიტიკური აზროვნება;
 • ეფექტური კომუნიკაციის უნარი;
 • დამოუკიდებელად მუშაობის უნარი;
 • საკუთარი საქმის დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი;
 • დროის ეფექტიანი მართვის უნარი;
 • გუნდური მუშაობის უნარი;
 • ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობის გრძნობა;
 • პუნქტუალურობა.

 

• SQL Server Management Studio მონაცემთა ბაზების დამუშავების სისტემის ცოდნა სასურველია
• UML-ის ცოდნა სასურველია
• BPMN-ის ცოდნა სასურველია.

 

ფუნქციები და პასუხისმგებლობები

 • არსებული და ახალი ბიზნეს-პროცესების ანალიტიკური მხარდაჭერა;
 • ტექნიკური დავალების შემუშავებაში აქტიური მონაწილეობა;
 • პროგრამული უზრუნველყოფის სისტემებში ტექნიკური პრობლემების, ხარვეზებისა და ნაკლოვანებების აღმოჩენა, ანალიზი და კორექტირება;
 • პრობლემების გამოვლენის გზით რეკომენდაციების და შესაბამისი პროცედურების შემუშავება;
 • დეტალური ტესტირების გეგმის შემუშავება და ტესტირების პროცესის მხარდაჭერა პროგრამული სისტემის განვითარების მიზნით (ცვლილებებისა და დამატებების იდენტიფიცირება);
 • შემუშავებული საინფორმაციო სისტემების ბიზნეს მოთხოვნებთან შესაბამისობის განსაზღვრა;
 • სხვა მოვალეობებისა და დავალებების შესრულება სამსახურის/დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მითითებით.

 

უფლებამოსილებები

 • ტექნიკური დავალების შემუშავებაში აქტიური მონაწილეობა;
 • თავისი კომპეტენციის ფარგლებში საპროექტო გუნდის მხარდაჭერა დასახული მიზნების მისაღწევად.

 

დამატებითი ინფორმაცია 

აუცილებელია კანდიდატმა ატვირთოს:  

 • განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი.
 • სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი საკონკურსო მოთხოვნების შესაბამისად;
 • სამოტივაციო წერილი. 

                                                                                                                                                               
კონკურსის ეტაპები

 • განცხადების გადარჩევა
 • გასაუბრება

                                                                                                                                                                                               

 

გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა

საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს კომისია ხმათა უმრავლესობით, კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად, განცხადების წარდგენის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 თვის ვადაში.

                                                                                                                                                                                               
კონკურსში მონაწილეობისთვის განცხადების წარდგენა შეიძლება მხოლოდ ელექტრონული ფორმით, საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის www.hr.gov.ge მეშვეობით. კონკურსში მონაწილეობისთვის და რეზიუმეს (cv) წარდგენისთვის გთხოთ გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე