ბმულები

 

   


31-დეკემბერი-2018

საქართველოს მთავრობის #657 დადგენილება

საქართველოს მთავრობის მიერ 2018 წლის 28 დეკემბერს მიღებულ იქნა დადგენილება სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის მიერ გაწეული ზოგიერთი ანაზღაურებადი მომსახურების სახეების, საფასურისა და ტარიფების დამტკიცების შესახებ13-დეკემბერი-2018

საფინანსო-ანალიტიკურმა სამსახურმა თსუ-ს დასაქმების ფორუმში მიიღო მონაწილეობა

საფინანსო-ანალიტიკურმა სამსახურმა თსუ-ს დასაქმების ფორუმში მიიღო მონაწილეობა. ფორუმი ერთგვარი შუამავლის როლს ასრულებს სტუდენტებს, კურსდამთავრებულებსა და დამსაქმებლებს შორის12-ოქტომბერი-2018

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაცვლითი პროგრამების აპლიკანტთა რეგისტრაციის და შეფასების სისტემა დაინერგა

ფინანსთა სამინისტროს საფინანსო-ანალიტიკურმა სამსახურმა შეიმუშავა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დანერგა გაცვლითი პროგრამების აპლიკანტთა რეგისტრაციისა და შეფასების სისტემა.26-აპრილი-2018

საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემის ახალი ვერსიის პრეზენტაცია-სემინარები

საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემის (eDocument) განახლებასთან დაკავშირებით პრეზენტაცია-სემინარები მიმდინარეობს იმ სახელმწიფო უწყებებსა და ორგანიზაციებში, სადაც დანერგილია აღნიშნული სისტემა, მათ შორის რეგიონებში.


   

 

 

 

eDocument - დოკუმენტბრუნვის მართვის სისტემა

 

eHRMS - ადამიანური რესურსების მართვის სისტემა